វិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិ

វិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិ

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● ការទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ ISO17025
● ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវាស់វែង ISO10012
● វិញ្ញាបនប័ត្រ KEMA
● វិញ្ញាបនប័ត្រ UL
● វិញ្ញាបនប័ត្រ STS & សមាជិកភាព
● ការអនុម័ត MID B+D
● ការបញ្ជាក់ DLMS / COSEM
● PRIME Alliance
● សមាជិកសម្ព័ន្ធ G3
● សម្ព័ន្ធ Wi SUN
● CMMI កម្រិត 3
● វិញ្ញាបនប័ត្រ RoHS

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)