ហ្គាណា

គម្រោងហ្គាណា៖

វាជាគម្រោង turnkey ។ចាប់ពីឆ្នាំ 2013 រហូតមកដល់ពេលនេះ Holley បានអនុវត្តគម្រោង Ghana ដែលមាន 3 ដំណាក់កាល ដែលក្នុងនោះ Holley បានផ្គត់ផ្គង់ដោយជោគជ័យនូវជាង 210,000pcs smart prepayment meters model DDSY283SR, DTSY541 និង DTSY541SR, ជាង 110,000pcs ម៉ែត្រ ព្រមទាំងប្រព័ន្ធ AMI ។ទាក់ទងនឹងគម្រោងរបស់ប្រទេសហ្គាណា Holley ទទួលបន្ទុកលើការដំឡើង ការបណ្តុះបណ្តាល និងសេវាកម្មទាំងអស់។

រូបថតអតិថិជន៖