ម៉ាឡេស៊ី

គម្រោងម៉ាឡេស៊ី៖

ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ថ្នាក់ជាតិ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ចាប់ពី​ឆ្នាំ 2017 មក ជាង 8.5 លាន​ម៉ែត្រ​នឹងត្រូវ​ជំនួស​ដោយ TENAGA NASIONAL BERHAD ។Holley បានផ្គត់ផ្គង់ TNB ជាមួយនឹងបរិមាណសរុប 850K smart ម៉ែត្រ។ម៉ែត្រទាំងនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យា RF(800K)/Cellular(45K) និងការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធ AMI ភាគីទីបី។

រូបថតអតិថិជន៖